Efter generalforsamlingen d. 12.04.2017, består bestyrelsen af:

Formand:                 Oluf Holm, Vester Land 71,
Næstformand:          Jan Kromann-Rasmussen, Digevej 13,
Kasserer:                 Marius Nielsen, Landevejen 63,
Sekretær:                Bent Maigaard, Skræddermarken 20,
Teknisk ansvarlig:     Gert Jacobsen, Nord Land 1,
Bestyrelsesmedlem: Sten Andersen, Ved Bavnen 34,
Bestyrelsesmedlem: Vakant

TCM er lukket ned, i stedet er den erstattet af TNT.

Det kræver en ny søgning, hvis man vil se denne kanal.


Formandens beretning fra generalforsamlingen 2017, kan hentes her

 

 

 

Generalforsamling

i Sønderho Antenneforening

Onsdag den 12. april 2017 kl. 19.30

i Sønderho Forsamlingshus

Referat:

19 mødt, heraf 19 stemmeberettigede. Ingen fuldmagt.

1.          Valg af dirigent.

·         Hans Fischer Nielsen valgt.

 

2.          Konfirmation af vedtægtsændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts 2017.

Vedtages disse vedtægtsændringer er de gældende umiddelbart efter vedtagelsen.

·         Oluf fremlagde vedtægtsændringerne. Ændringerne blev vedtaget.

 

3.          Formandens beretning.

·         Spørgsmål til det trådløse internet. Hvis problemer, skal man kontakte Gert Jacobsen, der kan kontrollere, om der er signalproblemer. Hvis TV problemer skal man kontakte Oluf Holm.

Beretningen godkendt.

 

4.          Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

·         Marius fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

·         Status og budget for 2017 og 2018, blev fremlagt.

 

 

5.     Indkomne forslag:

        Herunder fastsættelse af foreningskontingent.

         (Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

         generalforsamlingens afholdelse).

·         Der er ikke indkommet nogle forslag.

·         Det blev besluttet at sætte kontingent op fra kr. 100 til 110 pr. måned.

 

      6.     Fastsættelse af gebyrer:

a)      Tilslutningsafgift,

·         Det besluttet, at tilslutningsafgiften fremover skal være på kr. 2000.

 

b)      Udmeldelsesgebyr,

·         Det blev besluttet at fastholde udmeldelses gebyret på kr. 1000.

 

c)      Gebyr for genoplukning,

·         Det blev besluttet at fastholde genopluknings gebyret på kr. 500.

 

d)      Rykkergebyr,

·         Det blev besluttet at nedsætte rykker gebyret til kr. 100

 

e)      Gebyr for pakkeskift.

·         Det blev besluttet at fastholde gebyret for pakkeskift på kr. 500.

 

7.     Fastsættelse af honorarer til formand, kasserer og teknisk ansvarlig.

·         Der fastholdes ikke at udbetale honorar til ovennævnte.

 

8.     Valg af bestyrelse:

        Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Oluf Holm, Gert Jacobsen og Peer Andersen.

        Peer Andersen modtager ikke genvalg.

·         Oluf Holm blev genvalgt.

·         Gert Jacobsen blev genvalgt.

·         Bent Maigaard blev valgt, som repræsentant med fast bopæl.

 

        Jf. dagsorden pkt. 2: Valg af to sommerhusejere (en for 1 år og en for 2 år)

·         Sten Andersen for 2 år.

·         Vakant

 

9.      Valg af tre suppleanter:

 

         Jf. dagsorden pkt. 2: To med fast bopæl i Sønderho og en sommerhusejer

·         Lene Fredslund blev genvalgt, som suppleant med fast bopæl.

·         Willy Morgenstern blev valgt, som repræsentant med fast bopæl.

·         Anders Ole Nielsen blev valgt, som repræsentant for sommerhusejerne uden fast bopæl.

 

 

10.   Valg af revisor.

·         Revisionscenteret, Ribelandevej 30, 6270 Tønder blev genvalgt.

11.   Eventuelt.

·         Definition af hvad en sommerhusejer er, uanset om vedkommende bor i eller uden for Sønderho.

Efter eventuelt takkede Oluf dirigenten, samt takkede HC og Peer for godt arbejde i bestyrelsen, samt overrakte dem et par flasker som tak.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15.


 

Betaling af Internet

Den første regning er belagt med et opkrævningsbeløb på 25,- kr.
Dette beløb skal ikke betales første gang og må trækkes fra det samlede beløb.
Hvis ikke betalingen derefter ikke tilmeldes Betalingsservice, tillægges der 25,- kr. for hver af de efterfølgende opkrævninger,  dette beløb skal derefter betales.
Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk
Powered by AppDreamer